من ننویسم چرا

برای همه چیز دلتنکی دیده بودیم  من دلم برای نئشتن تنک شده است 

دوست دارم بنویسم اما دوست داشتن من شرط نیست

من خودم را به فرهنگ فروختم من عمله فرهنگ هستم پس نباید بنویسم ای لعنت بر این عمله بودند و عجیب 

/ 1 نظر / 19 بازدید