نامه به حضرت ملک الموت

جناب ملکالموت  این دنیا را شاید بتوان کاری کرد اما امان از عقوبت اخروی، حال که برکت پا به  قدم برخی از مسئولین پرونده طنازان و نویسندگان بالاتر آمده و در اولویت کاری حضرتعالی کارگرفته، بنده عذر به درگاه حضرتت آوردهام که اعلان کنم ما درمقابل حضرات نویسندگان چون آرش و یالقز وامثالهم که ماشا... فراوان  هستند و میتواند در نوبت کاری شما قرار گیرند طنز نویس که هیچ؛ عریضه نویس هم نیستیم. جناب ملکالموت  اگر پرونده ما جزء طنازان قرار گرفته که اشتباه تایپی بوده، از همین اشتباهاتی که ما زیاد می کنیم. شاید هم خیانتی در کار بوده که پرونده ما در آن فایل قرارداده اند. اصلاً شما مرحمت فرمایید و به قیافه ما بنگرید، به قیافه عبوس من می آید که طنز نویس باشم؟ من بیشتربه میر غضب شبیهترم تا طنزنویس. لذا از آن بزرگوار تقاضا دارم دستور فرماید پرونده ما به همان فایل معلمی و آموزگاری عودت داده شود تا فرصتی باشد تا مانند قهرمان سریال ترک مراد بتوانم از خلق ا..طلب حلالیت کنم. بسیار از بذل عنایت شما سپاسگزارم.

ومن الله توفیق  دست بوس شما ـ معلم سید رضا علوی

پی نوشت1: آقای مسئول، بابا عمرشان به دنیا نبوده، پا قدم چه حرف مزخرفی است که من نوشتهام، عمر دست خداست.

پی نوشت2: مسئول نوشته من ایرانی نیست.

پی نوشت3: راستش بعد از فوت استاد یالقیز، ما دیدم همه طنازان شهربه هم می گویند استاد پیش کسوت... دو ریالیمان افتاد و فهمیدیم این تعارف از آن تعارفهای بفرما اون دنیا است و فوری به ذهنم رسید که نامه برائت ازطنازی بنویسیم.

حرف آخر:خدا روح استاد یالیقز را شاد کن که حتی با رفتنش هول انداخت توی دل طنازان.

2. تیم شایسته فوتبال

بارها این حرف را از گزارشگران ورزشی شنیده اید که تیم ما علیرغم شایستگی باخت و ایضا این جمله را شنیده اید که با اینکه ما امید زیادی نداشتیم توانستیم قهرمان باشیم.

آقا بهتر است تیم شایسته نبرید چرا که چون اینها فکر می کنند حریف از شایستگی اینها در میدان خواهد ترسید. مانند برخی از شایستهها که نمیتوانم بنویسم مثل میخ فیگور میگیرند و حرکت نمیکنند، به ظن اینکه شاید از ایشان عکسبرداری میشود و در همین زمانها در عین شایستگی به علت ندویدن شکست میخورند. یکی به اینها بگوید: بابا این نور موبایلها است، نه نوردوربین حسن سربخشیان

آقا تیم شایسته را چشم می زنند شما اصلا دیدهاید یک نفر کریهالصورت را چشم بزنند و بگویند: آقا بینی شما ماشا..شبیه کوره آجرپزی است؟ بینی آن کس را که از زیرش کوبندهاند رو به بالا شده نمی دانم چه میگویند را چشم میزنند. یه چند نفر مثل آقای... باشد سی چشمش می زند نه که نه. تیم زشت ببرید تا ببرید.

آقا ترا خدا تیم حرف و حدیثدار هم نبرید که می بازند.

آقا ترا خدا خود بازیگر را ببرید. یعنی چه من چه بدونم اون فردوسی پور توی گزارشش می گفت فلان بازیگر خودش نبود. خداییش این نام بود گذاشته بودید روی تیم، شاهزادگان پارسی؟! مگر شما نمیدانید شاهزاده آب خوردنش را هم نوکر می آورد چه برسد یک شاهزادهای هشت کیلومتر بدود این رؤسای ما که شاهزاده هم نیستند طوری دفتر کاریشان را طرحی میکنند که ماشین بیاید داخل دفتر. اگر اسم تیم را می گذاشتید پارتیزانهای دونده حتما برنده میشدیم.

 

/ 0 نظر / 25 بازدید