دریا؟

کودکی که لنگه کفشش را امواج از او گرفته بود؛ روی ساحل نوشت: دریا "دزد" است - مردی که از دریا ماهی گرفته بود روی ساحل نوشت: دریا" سخاوتمندترین" سفره ی هستی است برداشت دیگران در مورد خود را در وسعت خویش حل کنیم... 

/ 0 نظر / 21 بازدید