شهدای روز عرفه

دوستدارنداتفاقاتزندگیآنهادرچنینروزهاییودرچنینمکانهاییحادثشود .

تاریخ 13/5/66

برخیمیدانندوبرخینمیدانندکههمینفرداپسفرداروزعرفهاستاماهمهمیداندندکهعملیاتیدرپیشرواست. برخیدوستانقصدرفتندارند. برخیبیشکهمینروزهااحرامخواهندبستولبیکخواهندگفتودرامتدادتاریخبهصدایهلمنناصریینصرنیحسینخواهندرسید. هواتاریکترشدهاستوهرکسیدریکگوشهبهنمازنیازایستاده،بلکهخدوانداورانیزحاجیکند. درمیانصداها،صدایدعایعرفهنیزبهگوشمیرسد.

مرابهکهوامیگذاری؟بهخویشاوندیکهپیوندمحبترامیگسلدیابیگانه

/ 4 نظر / 15 بازدید

انقلاب فرزندان صمیمی خود را میخورد. دکتر شریعتی

نصرنیوز

نصر نیوز (نگاه صریح رسانه) www.nasrnews.ir نخستین پایگاه خبری - تحلیلی استان آذربایجان شرقی

زهرا

سلام ممنون از اینکه منو به اشتباهم آگاه کردین شاید من تو کلاس قشنگ متوجه نشدم

زهرا

معلم،مجسمه ساز افسا نه است این جمله ای است که امریکایی ها به دنبال یک آزمایشی که در مورد معلم و دانش آموز انجام دادند گفتند و این جمله ی مثبتی است در مورد روش تربیتی معلم بر دانش آموز شاید اگه، در جایی که شما گفتین بزاریم معنی شما همدرست باشه