افاضه فرمودند

فرض اول: معنی گرسنکی و گرسنه بودن در دایره لغات وزیر محترم با عامه‌ی مردم متفاوت می‌باشد و آن تعریفی که وزیر از گرسنکی دارد با آن تعریفی که تا به حال آن هم به غلط در فرهنگ لغات موجود بوده و مردم هم بر آن را باورداشتند متفاوت است.

فرض دوم: احتمالاً کسانی که در ایران سر گرسنه بر بالین می‌گذارند ایرانی‌الاصل نیستند. اصلا چرا راه دوری بریم همین برادران افغان که در ایران هستند اکثرا با فقر روبرو هستند. یا اقوامی که در گذشته از کشورهای دیگر به ایران مهاجرت کرده‌اند البته به غیر از قوم آریا اینها گرسنه می‌خوابند والا از ایرانی اصیل بعید است که گرسنه بخوابد.

فرض سوم: افرادی که گرسنه هستند شب نمی‌خوابند. این فرض بسیار با ارزش و مبنای علمی هم دارد کسی که گرسنه باشد خوابش نمی‌آید و نمی‌خوابد پس نتیجه گرفته می‌شود که ما کسی را نداریم که گرسنه بخوابد.

فرض چهارم: شاید منظور وزیر محترم از ایران خیابان ایران در تهران باشد که این احتمال دارد که در آن خیابان کسی گرسنه سر بر بالین نگذارد.

فرض پنجم: آدمی که محتاج به نان شب باشد رختخواب و بالشتش کجا بود، فوق فوقش کارتن گیرش می‌آید و این حرف وزیر درست است که گرسنه‌ای بر سر بالین که همان بالش پر قو است نمی‌گذارد.

فرض پنجم: کسانی که گرسنه می‌خوابند جاسوس دشمن می‌باشند.

فرض پنجم: از آنجائی که وزیر محترم کار چندین بار در پاسخ به پرسش خبرنگاران در مورد آمار بیکاران مدعی شده است که من وزیر کار هستم نه وزیر بیکاران. آمار حاضر هم شامل جمعیت با کاران می‌باشد و شامل حال بیکاران نمی‌شود. وبی کاران در حال حاضر جزء ایرانیان نیستند. ایرانی و بی کاری !!!

فرض ششم: اصلاً قرار نبود که وزیر محترم چنین حرفی را بیان کند از بد حادثه این اتفاق افتاده است.

واما نتیجه این‌که، این احتمال وجود دارد که کلمه انشاا... در آینده نزدیک از اول جمله وزیر محترم ساقط شده و یک جابجائی در بیان فعل مضارع با فعل مستقبل رخ داده است و اصل جمله این بوده است: انشا..در آینده نزدیک ایران تنها کشوری خواهد بود که گرسنه نخواهد داشت و کسی گرسنه یر بر بالین نخواهد گذاشت.

/ 0 نظر / 16 بازدید